homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Hmoob
In This Section

Tshooj Lus Cais Tseem Ceeb ntawm Qhov Comprehensive District Design

LI TAU HAIS, cov qib kev teeb tsa thiab kev cai tshwm sim hauv Minneapolis Public Schools uas tsis pub menyuam muaj kev kawm txawj ntse lawv xav tau thiab ntxim tau; thiab

Muaj kev sib txawv heev hauv qhov ua tau thiab paub rau cov menyuam tshwm sim raws haiv, thaj chaw, vajtse kev nyob, thiab lwm hom cwj pwm kev coj; thiab  

Li ib pawg tswj fwm tau raug xaiv ntawm Minneapolis Public Schools, peb muaj kev los saib txog qhov ua tau thiab paub ntawm peb cov menyuam thiab rau kev los teeb lub zeem muag, thiab muab kev pabcaum, tsim cov cai, muab kev txhawb nqa rau tus Superintendent los ua kom tshwm sim. 

YOG LI, UA NTEJ, MUAB XAUS TAU tias pawg Board of Directors ntawm Special School District No. 1, li hais los taw thiab muab lub zog rau tus Superintendent los npaj ua ib co kev tau pom zoo, li uas qhov tau paub li tias lub District Kev Tsim Kho Ntxaws (Comprehensive District Design), rau pawg Board kev ua uas los teeb tsa cov li nram no:

 • Muab kev txhawb txhua fab, qhov pib kawm txog rau kawm tiav, txoj kev kawm kom txhua tus menyuam nyob rau txhua qhov chaw muaj kev kawm tau zoo, kev sib raug/kev xav, thiab kev txawj ntse kom kawm tau mus rau qib siab thiab/lossis kev haujlwm  
 • Tsim tsa cov hoob qhia kom yog thiab/lossis kev nthuav kawm tshwj xeeb thiab cov neeg ua haujlwm yog los txhawb txoj kev kawm rau cov menyuam
 • Txhua qhov chaw hauv lub nroog tuaj kawm tau
 • Kev kawm zoo, muaj tau raws thiab ua tau qhov menyuam kev xav tau thiab cov homphiaj
 • Nrog rau ib qho kev npaj ua mus ntxiv hauv qhov career and technical education (CTE) uas muaj kev xaiv haujlwm kawm, kev kawm tiav haujlwm, thiab kev txawj ntse thiab peev xwm
 • Nrog rau ib qho kev npaj ua kawm ntawv tshwj xeeb kom cov menyuam muaj kev pabcuam ze rau tom lawv tsev thiab qhov ntawm tsis txhob tsim kev sib cais tsev kawm ntawv lossis kev pabcuam rau ib qhov chaw  
 • Nrog rau ib qho kev npaj ua uas pab cov menyuam los kawm ntawv Askiv hauv tsev kawm ntawv siv cov kev qhia pabcuam zoo thiab nrog rau ib qhov kev nthuav muaj qhia ntau haiv lus
 • Kawm tau thiab siv tau
 • Kom muaj kev ncaj ncees lub caij nyoog kev kawm zoo thiab kev tau credit
 • Paub tias ntau haiv neeg thiab lag luam kev koom kawm ua ke muaj nuj nqis rau peb cov menyuam thiab tseem ceeb rau peb lub zejzos. Kev npaj ua yuav tsum:
  • Tshem tawm yam nyob rau hauv peb kev tswj uas muaj kev sib cais, nrog rau cov cai rau npe kawm ntawv, thiab txoj hauv kev kawm nce mus raws
  • Txo cov number haiv neeg txawv ntawm ib cov tsev kawm txawv
  • Mus kawm qhov chaw yog, kos cov ciaj ciam rau, thiab kawm rau hauv cov magnet tsev kawm ntawv uas tau tsim kev sib koom los ntawm cov tsev kawm ntawv tsis muaj kev sib cais ntawm lwm cov tsev kawm—cov magnet tsev kawm yuav tsum tau kev txhawb thiab nyiaj pab
  • Tsis txhob siv kev thauj mus los ntawm ib pab pawg menyuam los ua tau kev koom ua ke 

 

MUAB LOS XAUS TAU NTXIV tias cov kev npaj ua yeej txhawb cov kev tseem ceeb tau muaj rau cov menyuam kev kawm nyob rau hauv Minneapolis Public Schools, nrog rau li:

 • Qhia txuas ntxiv ntawm plaub qho tseem ceeb (ntau-txheej kev ua ntawm txoj kev txhawb, kev ncaj ncess, kev kawm ntawv, thiab social emotional learning), uas yuav los pab tau kev qhia rau cov menyuam txawv haiv thiab cov menyuam tswv teb chaws
 • Kev qhia raws kav lig kev cai nrog li, tabsis tsis txwv qhov Ethnic Studies thiab STEAM (Science/Technology/Engineering/Arts/Mathematics)
 • Ua ib qhov haiv kev ncaj ncees los saib tsev kawm ntawv kev txais tos uas yuav pab qhov tswj tau menyuam kawm ntawv, tsevneeg thiab neeg ua haujlwm kev tshwm sim, thiab menyuam kev kawm 
 • Ua txuas ntxiv los nrhiav thiab ceev tseg cov neeg ua haujlwm txawv haiv
 • Ua txuas ntxiv los txhawb tus qauv Full-Service Community School

MUAB LOS XAUS TAU NTXIV tias qhov kev ua los tsim cov kev pom zoo thiab npaj ua yuav tsum tau siv cov txheej txheem li nram qab no:  

 • Tau kev qhia los ntawm ntaub ntawv, kev tshawb fawb, thiab lub ntsiab zoo rau yam yuav raug hloov tseem ceeb
 • Muab tso rau menyuam, naimtxiv, lub zejzos kev tawm suab — nrog lub suab tseem ceeb ntawm cov menyuam txawv haiv, menyuam tswv teb chaws thiab lawv cov tsevneeg
 • Tau ntsuam saib zoo los ntawm kev ntxub ntxaug haiv thiab kom muaj kev ncaj ncees

MUAB LOS XAUS TAU NTXIV tias li ib pawg Board, peb cog lus:

 • Ua li yuav tsum tau ua, txawm yuav nyuaj
 • Ua raws cov kev pom zoo los ua nrog rau nyiaj txiag thiab lwm yam kev pabcuam
 • Raws li hauv peb qhov EDIA txoj cai, los tshem cov cai uas yuav muaj kev ntxub ntxaug lwm haiv
 • Rov los saib txog peb kev ua kom tias mus tau raws thiab li qhov uas yuav tsum ua tau

THIAB QHOV KAWG, MUAB LOS XAUS TAU tias pawg Minneapolis Board of Education rov kho dua peb kev sib koom thiab cov coj los hais txog qhov tseem ceeb sab nraum uas raug rau cov menyuam lub neej los ntawm:

 • Nhriav kev nyab xeeb, tus nqi them taus, muaj vajtse kom nyob khov thoob lub nroog
 • Tshem tawm yam muaj txim hauv lub xeev thiab tsoom fwv loj txoj cov cai xaiv tsev kawm ntawv
 • Nyiaj txiag pab rau kev kawm, tshaj yog kev kawm tshwj xeeb thiab ntau hom lus kev pabcuam
 • Tiv thaiv peb cov menyuam tsiv teb tsaws chaw, tsevneeg thiab neeg ua haujlwm