homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Hmoob
In This Section

Qhov Comprehensive District Design Digest: Txhua yam koj xav paub!

Qhov Comprehensive District Design Digest: Txhua yam koj xav paub!

Nws yog tsab ntawv tawm thib rau ntawm lub District Kev Tsim Kho Ntxawst (Comprehensive District Design (CDD) Digest! Qhov CDD yog lub caij los muab txhua tus menyuam hauv Minneapolis los nkag rau txoj kev kawm ntawv zoo.  

Qhov digest tas los:

Peb tau qhia txog tsib tus qauv ntawm cov ciaj ciam tsev kawm ntawv, kev sau npe kawm hauv magnet, thiab kev txhim tsa tsev kawm ntawv uas tau los qhia rau pawg Board thiab sibtham li ib feem ntawm lub zejzos cov kev tuaj mloog thiab sibtham.

Qhov tshiab yog dabtsi:

Cov Ntsiab: Lub lim piam no peb yuav los tham ntau txog 3 feem ntawm lub  1 Hlis 28  kev qhia tawm rau pawg Board ntawm qhov CDD: high school cov ciaj ciam, Kev Kawm Tshwj Xeeb, thiab Kev Kawm Haujlwm (Career Technical Education, CTE).  Paub ntxiv, peb xav kom koj los xyuas qhov kev qhia tawm.

 • Cov no tsis tau muab los sibtham tsis ntev no li cov ciaj ciam tau los paub txog ntawm cov qib K-8. Tabsis qhov no yog kev npaj ua ntej kom paub tseeb tias qhov CDD tham txog txhua qib, K-12.
 • Rau kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb, li lub hom phiaj tseem yog qhov muaj txoj kawm ua ke rau cov menyuam uas lawv tau txais cov kev pabcuam hauv lawv lub tsev kawm zejzos li thaum muaj kev xav tau.
 • Thiab rau qhov CTE, peb kev cia siab yuav muaj los tsim kev nthuab qhia hauv nruab nrab ntawm ob lub tsev kawm ntawv uas npaj cov menyuam los kawm txuj ci thiab kev kawm kom pab tau zoo tom qab kawm tas high school. 

Ntau ntxiv: Raws li peb tau hais ua ntej, qhov CDD yog ntau tshaj li tsib tus qauv ntawm cov ciaj ciam tsev kawm ntawv. Nws yog saib raws li qhov peb los ua kev txhim kho kom los pab tau cov meyuam zoo dua los ntawm kev qhia ntawv, kev ncaj ncees thiab kev ruaj khov.

Qhov xub los kos cov ciaj ciam high school yog los pab txhawb rau cov hom phiaj ntawd. Cov neeg muaj cai los nug tau ntau txog lawv, thiab cov ntaub ntawv ntau yuav muaj qhia tawm sai. Ntxiv, qhov xub los kos cov ciaj ciam tau tsim los rau kev sau npe kawm thiab pab txhawb kev ruaj khov ntawm txhua lub high school thiab peb zoo siab rau lub zejzos kev tawm suab.

Hauv MPS, kwv yees li 17% ntawm peb cov menyuam tub tau txais kev pabcuam Tshwj Xeeb. Tabsis, qee cov tsev kawm ntawv muaj 30% ntawm cov menyuam kawm tau txais kev pabcuam li thaum lwm tus tsuas muaj 3%.  Qhov CDD muab i blub caij kom cov tsev kawm ntawv zejzos los muab tau qhov Federal Setting I thiab II cov kev pabcuam  rau cov menyuam. Nws kuj cia MPS los nthuav tawm kev sau npe Kawm Tshwj Xeeb thoob nroog kom cov menyuam muaj lub caij tuaj kawm ua ke.  Txhua lub tsev kawm ntawv zejzos yuav muaj:  

 • Kev ntsuam xyuas thiab ntsuas los ntawm tus neeg paub kev Kawm Tshwj Xeeb zoo
 • Tus txheej txheem Individualized Education Program (IEP) txoj kev npaj
 • Kev qhia tshwj xeeb thiab kev tiv thaiv nruj
 • Saib xyuas cov menyuam cov hom phiaj thiab kev xav tau
 • Txheeb xyuas qhov kev lsiv ntawm kev pabcuam

Rau cov menyuam tau txais cov Federal Setting III Special Education kev pabcuam, cov magnet tsev kawm ntawv yuav los muab kev qhia tshwj xeeb zoo hauv Emotional and Behavioral Disorder (EBD)/Social Emotional Learning (SEL), Autism Spectrum Disorder (ASD), Coordinated Learning for Academic and Social Success (CLASS), and Developmental Cognitive Disabilities (DCD). Cov tsevneeg ntawm cov menyuam yuav los koom tau qhov kev kawm tshwj xeeb kev rho ntawv tuaj kawm (lottery process) uas muaj tau cov caij tuaj kawm rau hauv i blub magnet tsev kawm ntawv. Ntxiv rau cov kev pabcuam muaj nyob rau saum cov npe tsev kawm ntawv zejzos, cov magnet tsev kawm ntawv yuav muaj:

 • Cov neeg ua haujlwm paub kev Kawm Tshwj Xeeb hauv lub magnet tsev kawm ntawv los saib thiab muab magnet kev pab qhia
 • Muab cov caij nyoog rau kev sib koom raws meyuam qhov IEP
 • Muaj kev pab tshwj xeeb zoo raws menyuam qhov IEP

Ib co tsev kawm ntawv zejzos kuj muaj qhov Federal Setting III thoob nroog cov hoob kawm. Cov menyuam kawm ib qhov ntawm cov kev nthuav qhia yuav kawm tau lub hoob uas ze tshaj ntawm lawv lub tsev kawm ntawv zejzos los muaj kev pabcuam raws li lawv qhov IEP’s kev xav tau.  Cov menyuam tau txais qhov Federal Setting IV kev pabcuam yuav tau txais kev pab los ntawm River Bend thiab Harrison tsev kawm ntawv, muaj qhov yuav mus kawm ntxiv tau rau hauv magnet lossis tsev kawm ntawv zejzos li thaum lawv kawm tawm hauv qhov Setting IV kev nthuav qhia.

MPS ntseeg tias txhua tus menyuam tsim nyog tau txais cov kev kawm nyuaj thiab CTE kev nthuav qhia kom ncav cuag lawv cov homphiaj thiab npaj tau qhov zoo thaum lawv kawm tiav. Qhov CTE kev kawm txhais tais cov menyuam kawm tiav muaj kev npaj tau zoo txawm yuav mus kawm qib siab, kawm kev lag luamlossis ncaj qha rau kev ua haujlwm.   

Cov kev nthuav qhia tam sim no hauv cov tsev kawm ntawv tsis los saib kom ntau txog kev ncaj ncees lossis kev nkag tuaj kawm. Qhov CDD cia MPS muaj kev kawm nyob rau nruab nrab ntawm ob lub Tech Centers kom cov menyuam muaj kev nkag mus kawm tau ntau yam kev nthuav qhia.  Ob lub Tech Centers yuav pab cov menyuam high school los tshawb kawm txog yam haujlwm uas lawv nyiam li los npaj lawv rau txoj kev vam meej hauv kev muaj high tech, paub zoo kev lag luam hauv zos thiab ntiaj teb. Thiab txhua lub high school tseem yuav muaj qhov kev qhia ua haujlwm nrhiav haujlwm.

Lub North High School yuav qhia qhov North Tech Center nrog kev nce kawm raws fab Computer Science, Engineering thiab Robotics, thiab Web thiab  Digital Kev Sib Txuas Lus. Lub Roosevelt High School yuav qhia qhov South Tech Center nrog rau kev nce kawm huav Kev Kho Tsheb, Construction, Welding, Ua Liaj Teb thiab Healthcare. Ntawm ob qho chaw no, cov menyuam yuav muaj peev xwm kawm tau haujlwm ntawv pov thawj thiab credit rau kev kawm qib siab.

Ntau yam ntawm cov kev hloov no yuav tsum tau tshwm sim tsis hais yuav tsum muaj qhov CDD. Tabsis, qhov CDD cia MPS los npaj ua cov kev hloov uas yuav los muab tau kev kawm ntawv zoo rau cov menyuam. 

Muaj dabtsi ntxiv:

Cov ntaub ntawv los ntawm Kev Mloog thiab Sibtham, cov lus teb ntawm cov lus nug yuav muab tso ua ke, tshuaj xyuas thiab qhia tawm rau pawg Board lub caij spring yuav los no. Cov no yuav raws hauv qhov kev tau pom zoo pawg  uas tau xa mus rau pawg Board thaum lub 3 Hlis 24, uas yuav tau txais kev tawm suab pom zoo thaum lub 4 Hlis 14.

Cov kev sibtham tseem ceeb txog rau cov nyiaj txiag yuav tshwm sim ob peb lub hlis tom ntej no tib lub caij li qhov CDD. Cov tsev kawm ntawv thiab district departments yuav tsum tau txais lawv cov nyiaj txiag rau kev qhia ntawv xyoo 2020-21 hauv ob peb lub lim piam tom ntej no.  Txij li cov ntau ntawm qhov CDD yuav los pib ua rau hauv lub xyoo qhia ntawv 2021-22 thiab yav tom ntej, cov nyiaj yuav muab tso rau hauv cov kev nyiaj txiag xyoo tom ntej no, kuj tshuav muaj tej yam nyiaj los siv li Kkev los npaj qhia ntawv. Qhov nyiaj txiag pom zoo kawg yuav xa mus rau pawg Board tahum lub 5 Hlis los muab kev pom zoo rau thaum lub 6 Hlis.

Koj yuav koom tau licas:

Los saib lub 2 Hlis 11 lub Board rooj sibtham hauv Channel 15 lossis online ntawm mps.eduvision.tv. Koj yeej saib tau cov Board rooj sibtham yav tas los tau ntawm ob qho chaw no.

Los saib cov lus teb rau cov frequently asked questions (FAQs) txog qhov CDD, tawm suab,  thiab saib cov uas muaj tshiab tawm tuaj.

Tuaj mus koom kev sibtham tom koj lub tsev kawm ntawv thiab muaj kev sibtham nrog rau koj tus principal txog qhov CDD.

Ua tsaug rau koj kev kawm kom paub ntau thiab kev qhia koj kev xav txog qhov CDD.